LADYLAYLA2709 09005-833109-148 2,99€/min. aus dem Festnetz / Mobilfunkpreise variieren 0930-833109-148 3,643€/min. aus dem Festnetz / Mobilfunkpreise variieren 0906-833109-148 3,50CHF/min.